​SMUK NATUR  -  SKØNNE FACILITETER  -  GLADE GOLFOPLEVELSER

Tlf: ​86 69 62 88 | E-mail: info@hfgc.dk

NYT FRA BESTYRELSEN APRIL 2019
NY TRÆNER ANSAT
Læs mere...
SPONSORMATCH PROGRAM 2019
Igen i år har vi kunnet lave et stort og flot turneringsprogram med mange velvillige sponsorer. Det er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Se det og sæt X i kalenderen på matchdagene.
Læs mere...
GENERALFORSAMLING 2019
Læs referat fra årets generalforsamling
Læs mere...

PULJEN

Vedtægter for Hjarbæk Fjord Golf Klubs pulje

Navn, hjemsted og formål:

§ 1
Puljens navn er "Hjarbæk Fjord Golf Klubs pulje”.

§ 2
Puljen er en integreret del af Hjarbæk Fjord Golf Klub.

§ 3
Puljens formål er at yde økonomisk støtte til medlemmer af Hjarbæk Fjord Golf Klub.
Støtten gives primært til uddannelsesformål inden for golfsporten, men kan også gives som støtte til medlemmer til andre formål efter puljebestyrelsens bestemmelse.

Ledelse:

§ 4
Puljen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der består af de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer i Hjarbæk Fjord Golf Klub, der beklæder henholdsvis formands-, sekretær- og kassererposten.

§ 5
Formand for bestyrelsen er den til enhver tid siddende formand for Hjarbæk Fjord Golf Klub. Bestyrelsen fører en protokol over alle handlinger og beslutninger, herunder uddelinger fra fondens kapital.

Puljen tegnes af alle 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Kapitalforhold:

§ 6
Puljens kapital tilvejebringes gennem modtagne gaver samt renter af puljekapitalen.

§ 7
Puljens regnskab er en integreret del af Hjarbæk Fjord Golf Klub, men således at puljens midler er anbragt på særskilt konto i pengeinstitut.

Årsmøde:

§ 8
I forbindelse med den ordinære generalforsamling for Hjarbæk Fjord Golf Klub gives en orientering om puljens aktivitet i det forløbne år, herunder redegørelse for foretagne uddelinger. Stemmeberettigede ved årsmødet er fremmødte stemmeberettigede medlemmer i Hjarbæk Fjord Golf Klub.

Vedtægtsændringer.:

§ 9
Ændringer i nærværende vedtægter kan ske med 3/4 flertal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer i Hjarbæk Fjord Golf Klub på en generalforsamling.

Regnskab og revision:

§ 10
Puljens regnskabsår følger regnskabsåret for Hjarbæk Fjord Golf Klub.

§ 11
Puljens regnskab er en integreret del af regnskabet for Hjarbæk Fjord Golf Klub, og revideres af golfklubbens revisor i forbindelse med revision af klubbens regnskab.

Hæftelse:

§ 12
Puljen hæfter alene med sin kapital. Puljen kan ikke stifte gæld, optage lån eller påtage sig kautionsforpligtelser.

Uddelinger fra puljen:

§ 13
Uddelinger fra puljen kan ske enten på grundlag af indkomne ansøgninger, eller foranledning af fondens bestyrelse.

Likvidation:

§ 14
Puljen kan kun opløses og likvideres på et årsmøde afholdt med henblik på puljens opløsning, og med 5/6 flertal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer i Hjarbæk Fjord Golf Klub på et årsmøde.

Puljens midler skal ved opløsning anvendes i henhold til formålet.

HOVEDSPONSOR​

ØVRIGE SPONSORER​

Hjarbæk Fjord Golfcenter

CVR: 19164233 | Stavildvej 2a, 8832 Skals​

Telefon:     +45 8669 6288​

Restaurant +45 8669 6242

E-mail: info@hfgc.dk