​SMUK NATUR  -  SKØNNE FACILITETER  -  GLADE GOLFOPLEVELSER

Tlf: ​86 69 62 88 | E-mail: info@hfgc.dk

NYT FRA BESTYRELSEN APRIL 2019
NY TRÆNER ANSAT
Læs mere...
SPONSORMATCH PROGRAM 2019
Igen i år har vi kunnet lave et stort og flot turneringsprogram med mange velvillige sponsorer. Det er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Se det og sæt X i kalenderen på matchdagene.
Læs mere...
GENERALFORSAMLING 2019
Læs referat fra årets generalforsamling
Læs mere...

HISTORIE

...FRA "MILL FARM GOLF" TIL HJARBÆK FJORD GOLF CENTER

Motion, samvær, flot natur & hyggelige omgivelser

​-du finder det hele i Hjarbæk Fjord Golf Center​​

Golf er 90érnes grønne familiesport​

Disse slogans er at finde på en af de første brochurer som findes i arkivmaterialet.

Måske var det disse udsagn, der gjorde sig gældende, da søskendeparret Signe Jensen og Gerda Ibsen (født Hvid) i 1988 besluttede sig for at købe deres fædrene gård: "Stavild Møllegaard".

I det første udkast blev der regnet med en 18-hullers bane; men et senere tilkøb af "Mønsted Hedegaard", -samt et lille husmandssted medførte, at der kunne etableres et golfcenter med 27 huller.

Signe og Gerda er ud af en søskendeflok på 5;-og at det netop var de to piger som tog initiativ, skyldes nok den omstændighed, at de begge var ivrige golfspillere i henholdsvis Viborg og Odense. Desuden var baglandet i orden;- idet de to svogre ( Bruno Jensen og Niels Ibsen ) begge var golfspillere,- og samtidig meget interesserede i projektet.

Efter det første udkast med de 18 huller var planen den, at golfbanen skulle være færdig omkring foråret 1993. Den nye golfbane fik navnet "Mill Farm Golf"

Men de økonomiske beregninger viste meget hurtigt, at der skulle inddrages ekstra kapital.

Derfor indgik Signe Jensen og Gerda Ibsen i et samarbejde med Golfsam, som de solgte jorden til. 

Golfsam er et samarbejdsforum, der består af Pensam og Hedeselskabet.

Pensam ( pensionskasserne ) kunne tilføre den nødvendige kapital og Hedeselskabet kunne levere den tekniske ekspertise.

Golfsam er ejer af anlægget, men det lejes ud til et driftsselskab med direktør Niels Ibsen, som den daglige leder. Lejeaftalen løber over en 20-års periode.

Golfsams overtagelse af jorden fra "Stavild Møllegaard", "Mønsted Hedegaard", samt et mindre nærliggende husmandssted, gav et samlet golfareal på 94 ha (200 trd. land).

Dette åbnede mulighed for en 27-hullers bane og samtidig en fremskyndelse af etableringsprocessen med åbning af hele golfanlægget omkring august 1992.

Altså næsten 1 år tidligere end oprindelig planlagt.

Selve bygningerne på "Stavild Møllegaard" blev i familiens eje mens " Mønsted Hedegaard" blev ombygget til bolig for green-keeperen samt indrettet til teknisk center.

Desuden blev der senere (1993) etableret et indendørs træningscenter i en af de tilhørende bygninger.

Det lille husmandssted er senere blevet total ombygget til det lejlighedskompleks som i dag findes mellem de to greens på henholdsvis hul Vest 1 og Nord 6.

Samtidig skete der et navneskift fra "Mill Farm Golf" til Hjarbæk Fjord Golf Center.​

...ETABLERINGEN AF BANEN

Banearkitekt Henrik Jacobsen kommunal-direktør i Hanstholm kommune og forhenværende generalsekretær i DGU har stået for udformningen af Hjarbæk Fjord banen, en bane der er kendt for sine ondulerede greens. Dem kender vi i Hjarbæk. I anledningen af jubilæet har vi været i kontakt med Henrik Jacobsen, som efterhånden har stået for udformningen af omkring 25 af landets golfbaner. Henrik Jacobsen fortalte at han i sit design altid sægte at bevare et områdes oprindelig karakter og at banen var anlagt som en udfordring for såvel scratchspilleren som klubgolferen

Arealet set fra hul 2 vest.

I de første år blev de sidste 9 huller (19-27) navngivet: LINKS-banen. Senere omdøbt til VEST-banen. Det skete samtidig med at alle 3 sløjfers huller blev nummereret 1-9, således at de kunne kombineres sammen: N-S, S-V, V-N og dermed skabe større fleksibilitet i den bedst mulige udnyttelse af baneanlægget.

Man kan i øvrigt stadig høre nogle af de "ældre golfspillere, som var med fra starten, at de omtaler hullerne som hul 10,11...18. Det samme gør sig ikke gældende fro VEST-banen.

29. juni 1990 havde Gerda og Signe indkaldt til pressemøde på Møldrup Rådhus hvor golfplanerne for første gang blev offentliggjort.

Som tidligere omtalt blev golfcentret lanceret under navnet: "Mill Farm Golf" i forbindelse med de første kontakter til Møldrup Kommune, Viborg Amtsråd og DGU.​

Et godt indtryk af Nordbanen set fra hul 7.

Ved Golfsams indtræden blev navnet Hjarbæk Fjord knyttet til det nye golfcenter. Et center, som mange golfinteresserede i starten havde lidt vanskeligt med at finde, fordi man kørte til Hjarbæk ( den lille by/havn ved sydspidsen af Hjarbæk Fjord ).

Etableringen af baneanlægget skulle efter den oprindelige plan igangsættes 1.4.1991 og forventes spilleklar 1.5.1993, men anlægsarbejdet på banen blev udført i record tempo.

Da Superfos Construction i juli 1991 startede anlægsarbejdet med deres maskiner og mandskab, gik det hurtigt og man kunne dagligt se udvikling med anlæggelsen af de 27 huller.

Allerede efter 3 måneders forløb var der drænet, lavet vandingsanlæg, flyttet med jord og sået græs, i alt 6 tons græs.

Superfos er mere kendt som et firma med vejbyggeri m.m. men netop her omkring 1990/91 erhvervede firmaet sig en særlig ekspertise i anlæggelse af golfbaner.​

Syd 4 er lige taget i brug.

Forud for Hjarbæk havde Superfos etableret baner ved Esbjerg (Breinholtgaard) samt Henne Golfbane i Vestjylland. Det er netop disse to baner som vi skal spille i forbindelsen med vores årlige klubtur i september 2002.

... LÅSTRUP FORSAMLINGSHUS 3. JUNI 1991

Samtidig med at arbejdet på banen, indkaldte initiativtagerne Signe og Gerda til et informationsmøde i Låstrup forsamlingshus, hvor der blev orienteret om det nye ude i Lynderup. De mange interesserede, som især kom fra lokalområdet viste stor interesse for projektet, således at de ca. 50 fremmødte samt de to initiativtagere samme aften , 3. juni 1991 - stiftede Hjarbæk Fjord Golf Club.

En forudsætning for at der kan oprettes en golfklub under DGU, er et medlemstal på minimum 25.​

E. Boi og Liss Boi fik medlemsnr. 1 og 2. Nr. 3 og 4 fik Gerda og Niels Ibsen. Signe- og Bruno Jensen nr. 5 og 6. Det normale ved partilmeldelse har normalt været at laveste nr. fik "damen".

Men der findes dog undtagelser (hr og fru Boi) og det gælder også nr 72 og 73, men det er en helt anden historie.

Golfspillere, som har et medlemsnr. fra 1 til ca. 50 var med fra starten (dvs. 1991-1992). Nye medlemmer fra 1993 har numrene 60erne-70erne-80erne.

Der kan dog være undtagelser, fordi der i de første mange år var genbrug af numre, som blev vacante ved udmeldelse og lign. Nu er det fortløbende numre.

Golfklubbens første bestyrelse bestod af Marianne Jensen, Gerda Ibsen, Bruno Jensen, Søren Ibsen og Liss Boi.

Hjarbæk Fjord Golf Club inviterede til det første ÅbentHus søndag d. 11. august 1991, som blev en meget stor succes med 280 fremmødte gæster der havde fundet vej ud til det smukke område ved Lynderup.

Ved den lejlighed blev der "spillet" på en i dagens anledning indrettet øvebane.

Efter en lidt træg start med et mindre medlemstal end budgetteret med har der gennem de senere år været en pæn fremgang når man tager stedets beliggenhed i betragtning. Selv om banen er anlagt i utroligt spændende og flot landskab, er det et forholdsvis tyndt befolket område med rimelig afstand til større bysamfund.

Medlemstallet her i jubilæumsåret er ca. 700.

... INDVIELSEN NÆRMER SIG

Meget hurtigt stod det klart, at arbejdet med baneanlægget gik hurtigere end forventet og derfor blev det besluttet at fremskynde indvielsen af baneanlægget fra maj 1993 til august 1992.

I efteråret 1991 blev klubhusbyggeriet sat i gang og allerede den 31. januar 1992 var der rejsegilde på klubhuset på i alt 665 kvm som foruden egentlig klublokaler, omklædning og proshop, også skulle omfatte en panorama-restaurant med plads til 140 gæster. Som alle ved, med en pragtfuld udsigt ud over banen samt Hjarbæk Fjord. Især er solnedgangen set fra restauranten meget "berømt" både blandt vores egne medlemmer men også greenfee gæster.

I etableringsfasen blev der også anlagt driving range som oprindelig var placeret på det areal, hvor den nuværende par 3-bane ligger (hul 1,4,5,6).

Senere blev et meget stort ønske opfyldt idet der blev mulighed for at flytte driving range til den nuværende placering, -hvilket har betydet at mange flere golfspillere "slår et par bolde" inden start på en golfrunde.

Desuden blev der etableret en putting-green, samt øve-bunkers umiddelbart foran klubhuset.

8. OG 9. AUGUST 1992

-OFFICIEL INDVIELSE

Indvielsen af Hjarbæk Fjord Golf Center blev planlagt til weekenden 8.-9. august 1992.

Lørdag d. 8. august var den officielle åbnings-dag medens der søndag d. 9. august blev afviklet den første "åbningsmatch" på golfcentret.

Lørdag d. 8. august var der bl.a.:

 • Officiel åbning af anlægget ved Borgmester Gunnar Korsbæk, Møldrup Kommune. Foruden klipning af "den røde snor" viste borgmesteren også sine færdigheder i putning.

 • Centret havde inviteret de 3 lokale folketingsmedlemmer til golfspil. Bjørn Westh og Henning Grove mødte op men der var desværre afbud fra skatteminister Anders Fogh Rasmussen.
  Sammen med de to initiativtagere: Signe og Gerda, fik de to folketingsmedlemmer den første indsigt (lektion) i golfspillets mysterium. Det ser let ud men....

 • Åbningsdagen sluttede med en Pro/Am-match mellem den professionelle golfspiller Jacob Greisen, speedway-køreren Hans Nielsen (proholdet) og på Am-siden var det klubbens første pro-træner Ivan Buckley og Gerda Ibsen/Signe Jensen. Proholdet vandt.

 • Lørdag aften sluttede med festmiddag for indbudte gæster og medlemmer.

Søndag d. 9. august:

 • Afvikling af golfmatchen: "Hjarbæk Fjord Open" for repræsentanter for jyske klubber, egne medlemmer, samt andre indbudte gæster.

 • Matchleder var baneudvalgsformanden Bruno Jensen (gift med Signe).

 • Efter matchen blev der fra alle sider fremsagt mange positive kommentarer om banen, dens beskaffenhed og design.

 • Mange interesserede både fra andre klubber samt lokalbefolkningen benyttede lejligheden til at se den nye fritidsattraktion her langt ude på "Lynderup-halvøen".

Kendte "ansigter" omkring indvielsen af banen:

Gerda Ibsen & Signe Jensen (initiativtager)

Niels Ibsen (driftsselskabet) & Bruno Jensen (baneudvalgsformand)

Elly Nørgaard (chef i køkkenet)

Henrik Nilsson (chef green-keeper)

Birthe Veggerby (daglig leder på sekretariatet)

Ivan Buckley )protræner) men meget hurtigt afløst af Karsten Maas (1991/92)

KLUBBENS TRADITIONELLE AKTIVITETER

GENNEM DE FØRSTE 10 ÅR

 • I september 1992 blev der afholdt den første ordinære generalforsamling med valg af den første "egentlige bestyrelse" (Bruno Holm, Gerda Ibsen, Bruno Jensen, Inger Hermann, Liss Boi). Herefter en årlig tilbagevendende begivenhed nov/dec.

 • Flere årlige ÅbentHus-arrangementer senere omdøbt til "golf-introduktion".

 • Medlemsmøde i marts lige før sæsonstart.

 • Deltagelse i Faxe-Cup. Først i B, C og D-rækken men efterhånden som nogle medlemmer fik lavere handicap, blev klubben også tilmeldt A-rækken. Damer over 55 og herrer over 60 deltager i en særlig senior faxe-cup.

 • Odense Eventyr golfbane åbnede i august 1993. Da Niels Ibsen var direktør for både Odense Eventyr og Hjarbæk Fjord, blev der meget hurtigt etableret et samarbejde mellem de to klubber. Der blev hvert år spillet en fælles-klubmatch om et trofæ og spillestedet skiftede mellem Hjarbæk Fjord og Odense Eventyr. Men traditionen var ikke levedygtig og stoppede.

 • Til gengæld blev der i forbindelse med Golfin-klubberne afholdt et særligt holdmesterskab, hvor Hjarbæk Fjord Golf Klub (med K) har indskrevet sig med stor respekt og flotte resultater.

 • Hjarbæk Fjord Ugen som afvikles medio Juli.

 • De årlige klubmesterskaber afvikles i august/september.

 • Sct. Hans aften blev oprindelig fejret med 9-hullers spil på Links (vest) med efterfølgende spisning og Sankt Hans bål.
  Men efter få år, blev begivenheden udvidet med musik & dans i sommernatten, hvilket medførte, at den "nærmeste" lørdag ved Sct. Hans aften blev tidspunktet for afholdelse af "Midsommermatch-& Fest".
  18-hullers golfmatch, middag, Sct. Hans bål samt "musik og dans".

 • Golf-sæsonen slutter den sidste lørdag i oktober måned ved overgangen fra sommer til vintertid. Afslutningsmatch- & Fest med golfmatch, middag, præmie-overraskelse. Årets golftale, under-holdning og dans.

 • Hertil kommer vore ugentlige matcher tirsdagsmatch, seniormatch om onsdagen, kaninmatch torsdag aften samt diverse klubmatcher lørdag/søndag gennem hele sæsonen.

  Til slut vil jeg ønske center og klub tillykke med de første 10 år.
  og som altid skal det naturligvis være med..............

3 x HURRA
...og så suset...
"HJAR-BÆK FJORD"

Indlægget som er fra Klubbens 10 års jubilæum er skrevet af

Leif J. Hansen

HOVEDSPONSOR​

ØVRIGE SPONSORER​

Hjarbæk Fjord Golfcenter

CVR: 19164233 | Stavildvej 2a, 8832 Skals​

Telefon:     +45 8669 6288​

Restaurant +45 8669 6242

E-mail: info@hfgc.dk